Có 1 kết quả:

遺火 di hoả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sơ sót mà làm cháy nhà.