Có 1 kết quả:

遺漏 di lậu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quên sót. Sơ sót.