Có 1 kết quả:

貽贈 di tặng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cho, biếu.