Có 1 kết quả:

鹽井 diêm tỉnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giếng muối.

Một số bài thơ có sử dụng