Có 1 kết quả:

延譽 diên dự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khen ngợi, khoa trương dùm cho người khác.