Có 1 kết quả:

演繹 diễn dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Suy ra để đạt tới sự lí.