Có 1 kết quả:

衍盈 diễn doanh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầy đủ, dư giả.

Một số bài thơ có sử dụng