Có 1 kết quả:

面飭 diện sức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đồ đeo làm đẹp bề ngoài của đàn bà.