Có 1 kết quả:

妙麗 diệu lệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rất đẹp đẽ.

Một số bài thơ có sử dụng