Có 1 kết quả:

蚰蜒 do diên

1/1

do diên [du diên]

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài sâu bọ sống ở nơi ẩm thấp.