Có 1 kết quả:

遊離 du li

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lìa ra, rời ra.