Có 1 kết quả:

曳踵 duệ chủng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lê gót. Đi lệt bệt, không nhấc nổi gót chân.