Có 1 kết quả:

溶液 dung dịch

1/1

dung dịch

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dung dịch

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chất lỏng có chứa chất hoà than ở trong ( disolution ).