Có 1 kết quả:

容觀 dung quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ mặt dáng dấp bên ngoài.

Một số bài thơ có sử dụng