Có 1 kết quả:

唯心論 duy tâm luận

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một phái tư tưởng triết học, chủ trương rằng ý thức, tinh thần là nguyên động lực hình thành vũ trụ, tất cả những hiện tượng đều do tác dụng của tinh thần mà cấu thành. Đối lại với “duy vật luận” 唯物論. § Cũng gọi là “duy tâm chủ nghĩa” 唯心主義.