Có 2 kết quả:

延迟 duyên trì延遲 duyên trì

1/2

duyên trì

giản thể

Từ điển phổ thông

trì trệ, chậm trễ

duyên trì

phồn thể

Từ điển phổ thông

trì trệ, chậm trễ