Có 1 kết quả:

悅口 duyệt khẩu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngon miệng.