Có 2 kết quả:

架势 giá thế架勢 giá thế

1/2

giá thế

giản thể

Từ điển phổ thông

vị trí, địa vị

giá thế

phồn thể

Từ điển phổ thông

vị trí, địa vị