Có 1 kết quả:

覺書 giác thư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lá thơ nói rõ về việc gì để người khác biết.