Có 1 kết quả:

監定 giám định

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem xét để quyết chắc tình hình.