Có 1 kết quả:

教友 giáo hữu

1/1

giáo hữu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

người cùng giáo phái, người cùng trong đạo