Có 2 kết quả:

教仪 giáo nghi教儀 giáo nghi

1/2

giáo nghi

giản thể

Từ điển phổ thông

lễ nghi, nghi lễ

giáo nghi

phồn thể

Từ điển phổ thông

lễ nghi, nghi lễ