Có 2 kết quả:

解答 giải đáp觧答 giải đáp

1/2

giải đáp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giải đáp

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trả lời và nói rõ về vấn đề gì.

giải đáp

phồn thể

Từ điển phổ thông

giải đáp