Có 1 kết quả:

解和 giải hoà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm cho êm đẹp, không còn giống nhau.

Một số bài thơ có sử dụng