Có 2 kết quả:

解渴 giải khát觧渴 giải khát

1/2

giải khát

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giải khát

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Uống nước để trừ cơn khát.

giải khát

phồn thể

Từ điển phổ thông

giải khát

Một số bài thơ có sử dụng