Có 1 kết quả:

解悟 giải ngộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hiểu rõ.