Có 1 kết quả:

解元 giải nguyên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đậu kì thi Hương.

Một số bài thơ có sử dụng