Có 2 kết quả:

解法 giải pháp觧法 giải pháp

1/2

giải pháp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giải pháp

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cách thức gỡ rối công việc.

giải pháp

phồn thể

Từ điển phổ thông

giải pháp