Có 2 kết quả:

獬豸 giải trĩ解廌 giải trĩ

1/2

Từ điển phổ thông

(một giống thú giống con dê mà chỉ có một sừng)