Có 1 kết quả:

講解 giảng giải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói rõ ý nghĩa.

Một số bài thơ có sử dụng