Có 2 kết quả:

加級 gia cấp加給 gia cấp

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Ban tăng phẩm cấp quan vị.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thêm bậc, chỉ quan lại được thăng thưởng.

Từ điển trích dẫn

1. Tiền cấp thêm (ngoài lương bổng chính).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cho thêm.