Có 1 kết quả:

家書 gia thư

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thư nhà. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Phong hỏa liên tam nguyệt, Gia thư để vạn kim” 烽火連三月, 家書抵萬金 (Xuân vọng 春望) Khói lửa liên miên ba tháng, Thư nhà đáng giá muôn lạng vàng. ☆Tương tự: “gia tín” 家信, “hương tín” 鄉信.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Gia tín 家信.

Một số bài thơ có sử dụng