Có 2 kết quả:

家世 gia thế家勢 gia thế

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Thế hệ trong gia tộc hoặc thân thế sự nghiệp gia đình. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Thử nhân gia thế phú hào, thường vãng Lạc Dương mãi mại” 此人家世富豪, 嘗往洛陽買賣 (Đệ thập nhất hồi) Người đó là con nhà hào phú, một bữa ra thành Lạc Dương mua bán.

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ cái địa vị của gia đình mình trong xã hội — Chỉ hoàn cảnh, tình trạng gia đình.

Một số bài thơ có sử dụng