Có 2 kết quả:

江蓠 giang ly江蘺 giang ly

1/2

giang ly

giản thể

Từ điển phổ thông

cỏ giang ly