Có 1 kết quả:

交杯 giao bôi

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Theo tục lệ cổ, vợ chồng mới cưới trao đổi chén rượu làm lễ hợp cẩn. ◇Ấu học quỳnh lâm 幼學瓊林: “Hạ thải tức thị nạp tệ, hợp hệ thị giao bôi” 下采即是納幣, 合係是交杯 (Hôn nhân loại 婚姻類).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trao chén rượu cho nhau. Cùng uốn rượu.