Có 2 kết quả:

河馬 hà mã河马 hà mã

1/2

hà mã

phồn thể

Từ điển phổ thông

con hà mã

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài vật da cực dày, giống con trâu nước, sức cực mạnh, tên khoa học là Hippopotamus Amphibius.

Một số bài thơ có sử dụng

hà mã

giản thể

Từ điển phổ thông

con hà mã