Có 2 kết quả:

何处 hà xứ何處 hà xứ

1/2

hà xứ

giản thể

Từ điển phổ thông

chỗ nào, ở đâu, nơi nào