Có 2 kết quả:

諧和 hài hoà谐和 hài hoà

1/2

hài hoà

phồn thể

Từ điển phổ thông

hài hoà, hoà hợp, cân đối

Một số bài thơ có sử dụng

hài hoà

giản thể

Từ điển phổ thông

hài hoà, hoà hợp, cân đối