Có 1 kết quả:

降服 hàng phục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chịu thua mà xin theo.