Có 2 kết quả:

噧 hái妎 hái

1/2

hái

U+5667, tổng 15 nét, bộ khẩu 口 + 12 nét

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hứng chí mà nói nhiều.

Tự hình 2

Dị thể 1

hái

U+598E, tổng 7 nét, bộ nữ 女 + 4 nét

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ghen ghét. Cũng đọc Giái, Giới.

Tự hình 1

Dị thể 2