Có 1 kết quả:

漢人 hán nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người Trung Hoa.

Một số bài thơ có sử dụng