Có 4 kết quả:

夯 hãng桁 hãng沆 hãng行 hãng

1/4

hãng [bổn, kháng]

U+592F, tổng 5 nét, bộ đại 大 + 2 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Cái đầm, máy đầm (dùng để đầm đất, nện đất cho bằng...). ◎Như: “mộc hãng” 木夯 cái đầm gỗ, “cáp mô hãng” 蛤蟆夯 máy đầm.
2. (Động) Đầm, dần, nện.
3. (Động) Đánh, đập. ◎Như: “cử khởi quyền đầu hướng hạ hãng” 舉起拳頭向下夯 giơ nắm tay nện xuống.
4. (Động) Khiêng, vác.
5. § Cũng đọc là “kháng”.
6. Một âm là “bổn”. (Tính). Ngu ngốc, ngớ ngẩn. § Nghĩa như “bổn” 笨.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng sức mà khiêng, nhấc vật gì lên — Lấy đất mà lấp các chỗ hở của bờ đê, không cho nước rỉ qua.

Tự hình 2

Dị thể 4

hãng [hàng, hành]

U+6841, tổng 10 nét, bộ mộc 木 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Gỗ ngang xà nhà, rầm gỗ.
2. Một âm là “hàng”. (Danh) Cái cùm to. ◇Trang Tử 莊子: “Hàng dương giả tương thôi dã, hình lục giả tương vọng dã” 桁楊者相推也, 刑戮者相望也 (Tại hựu 在宥) Những kẻ bị gông cùm xô đẩy nhau, những kẻ bị tội giết nhìn ngó nhau (ý nói tù tội rất đông).
3. (Danh) Cầu nổi. § Thông “hàng” 航. ◇Tấn Thư 晉書: “Kiệu thiêu Chu Tước hàng dĩ tỏa kì phong, đế nộ chi” 嶠燒朱雀桁以挫其鋒, 帝怒之 (Ôn Kiệu truyện 溫嶠傳) Ôn Kiệu đốt cầu nổi Chu Tước, bẻ gãy mũi nhọn tiến quân của vua, vua tức giận.
4. Lại một âm là “hãng”. (Danh) Giá áo. ◇Tống Thư 宋書: “Áng trung vô đẩu trữ, Hoàn thị hãng thượng vô huyền y” 盎中無斗儲, 還視桁上無縣衣 (Nhạc chí tam 樂志三) Trong hũ không một đấu dự trữ, Coi lại giá không có áo treo.

Từ điển Thiều Chửu

① Ốc hành 屋桁 cái rầm gỗ.
② Một âm là hàng. Cái cùm to, như hàng dương tương vương 桁楊相望 tù tội nhan nhản.
③ Cái cầu nổi, cùng một nghĩa với chữ hàng 航.
④ Lại một âm nữa là hãng. Cái mắc áo.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) (Cái) mắc áo, giá áo.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái giá áo bằng gỗ — Các âm khác là Hàng, Hành. Xem các âm này.

Tự hình 2

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

hãng [hàng]

U+6C86, tổng 7 nét, bộ thuỷ 水 + 4 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) § Xem “hãng giới” 沆瀣.
2. Một âm là “hàng”. (Động) Đi qua (bằng đường thủy), độ thủy.

Từ điển Thiều Chửu

① Hãng dới 沆瀣 hơi móc (hơi sương móc), chí khí hai người hợp nhau gọi là hãng dới nhất khí 沆瀣一氣.
② Nước mông mênh.
③ Một âm là hàng. Chở qua.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Nước lũ, nước mênh mông;
② 【沆瀣】 hãng giới [hàngxiè] Sương, sương mù, sương muối.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước lớn mênh mông — Một âm khác là Hàng. Xem Hàng.

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng