Có 24 kết quả:

咥 hí咥 hý唏 hý喜 hí喜 hý屃 hý屭 hí屭 hý憙 hí憙 hý戏 hí戏 hý戯 hí戯 hý戱 hí戱 hý戲 hí戲 hý霼 hý餼 hí餼 hý饩 hí饩 hý黖 hý

1/24

[điệt]

U+54A5, tổng 9 nét, bộ khẩu 口 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Trạng thanh) Tiếng cười lớn. ◇Trữ Quang Nghĩa 儲光義: “An tri phụ tân giả, Hí hí tiếu khinh bạc” 安知負薪者, 咥咥笑輕薄 (Điền gia tạp hứng 田家雜興) Biết đâu người vác củi, Hê hê cười khinh bạc.
2. Một âm là “điệt”. (Động) Cắn. ◇Dịch Kinh 易經: “Lí hổ vĩ, bất điệt nhân, hanh” 履虎尾, 不咥人, 亨(Lí quái 履卦) Đạp lên đuôi cọp, không cắn người, thuận lợi.

Tự hình 1

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng

[điệt]

U+54A5, tổng 9 nét, bộ khẩu 口 + 6 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cười lớn, cười to

Từ điển Thiều Chửu

① Cười ầm.
② Một âm là điệt. Cắn.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Cười ầm, cười lớn tiếng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cười lớn tiếng — Một âm là Điệt.

Tự hình 1

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng

[hi, hy]

U+550F, tổng 10 nét, bộ khẩu 口 + 7 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

sụt sịt, sùi sụt, khóc không thành tiếng

Từ điển Thiều Chửu

① Sụt sịt, thương mà không khóc gọi là hí.
② Một âm là hi, cùng nghĩa như chữ 欷.

Tự hình 2

Dị thể 1

Một số bài thơ có sử dụng

[hi, hỉ, hỷ]

U+559C, tổng 12 nét, bộ khẩu 口 + 9 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Việc tốt lành, việc vui mừng. ◎Như: “báo hỉ” 報喜 báo tin mừng (cưới hỏi, sanh con).
2. (Danh) Bệnh đậu mùa. § Ghi chú: Ngày xưa, bệnh đậu mùa coi là nguy hiểm, gọi là “hỉ” là cách nói kiêng húy, ý cầu mong việc tốt lành để được bình an. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Tả nhi phát nhiệt thị kiến hỉ liễu, tịnh phi biệt chứng” 姐兒發熱是見喜了, 並非別症 (Đệ nhị thập nhất hồi) Cháu lớn phát nóng là bị lên đậu, chứ không có bệnh nào khác cả.
3. (Danh) Chỉ sự phụ nữ có mang, có tin mừng. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Kinh kì hữu lưỡng cá đa nguyệt một lai. Khiếu đại phu tiều liễu, hựu thuyết tịnh bất thị hỉ” 經期有兩個多月沒來. 叫大夫瞧了, 又說並不是喜 (Đệ thập hồi) Kinh kì đã hai tháng nay không thấy gì cả. Mời ông lang đến xem, lại bảo không phải là có tin mừng (tức là có mang).
4. (Danh) “Hi Mã Lạp Sơn” 喜馬拉山 tên núi.
5. (Danh) Họ “Hỉ”.
6. (Tính) Vui, mừng. ◎Như: “hoan hỉ” 歡喜 vui mừng, “hỉ sự” 喜事 việc vui mừng. ◇Phạm Trọng Yêm 范仲淹: “Bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỉ bi” 不以物喜, 不以己悲 (Nhạc Dương Lâu kí 岳陽樓記) Không vì ngoại vật mà vui, không vì bản thân mà buồn.
7. (Tính) Có liên quan tới việc kết hôn. ◎Như: “hỉ thiếp” 喜帖, “hỉ yến” 喜宴, “hỉ tửu” 喜酒, “hỉ bính” 喜餅.
8. (Tính) Dễ. ◇Bách dụ kinh 百喻經: “Nhân mệnh nan tri, kế toán hỉ thác” 人命難知, 計算喜錯 (Bà la môn sát tử dụ 婆羅門殺子喻) Số mạng người ta khó biết, tính toán dễ lầm.
9. Một âm là “hí”. (Động) Ưa, thích. ◇Sử Kí 史記: “Khổng Tử vãn nhi hí Dịch” 孔子晚而喜易 (Khổng Tử thế gia 孔子世家) Khổng Tử lúc tuổi già thích đọc Kinh Dịch.
10. (Động) Cảm thấy vui mừng. ◇Thi Kinh 詩經: “Kí kiến quân tử, Ngã tâm tắc hí” 既見君子, 我心則喜 (Tiểu nhã 小雅, Tinh tinh 菁菁) Đã gặp quân tử, Lòng ta vui mừng.

Tự hình 5

Dị thể 9

Một số bài thơ có sử dụng

[hi, hỉ, hỷ]

U+559C, tổng 12 nét, bộ khẩu 口 + 9 nét
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

thích, ưa thích

Từ điển Thiều Chửu

① Mừng.
② Phàm những việc tốt lành đều gọi là việc hỉ.
③ Một âm là hí. Thích.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Vui, mừng, hoan hỉ: 大喜 Cả mừng;
② Hỉ sự, việc vui mừng, tin vui: 報喜 Báo hỉ; 雙喜臨門 Song hỉ lâm môn, hai việc mừng đến cùng một lúc;
③ (khn) Có mang;
④ [đọc hí] Ưa thích, ham chuộng: 喜讀書 Ham đọc sách.

Tự hình 5

Dị thể 9

Một số bài thơ có sử dụng

U+5C43, tổng 7 nét, bộ thi 尸 + 4 nét
giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. lớn mạnh
2. một loài vật giống như rùa
3. con rùa đá lớn cõng tấm bia

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 屭

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Lớn mạnh;
② Con rùa đá lớn cõng tấm bia.

Tự hình 1

Dị thể 3

U+5C6D, tổng 24 nét, bộ thi 尸 + 21 nét
phồn thể, hội ý

U+5C6D, tổng 24 nét, bộ thi 尸 + 21 nét
phồn thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. lớn mạnh
2. một loài vật giống như rùa
3. con rùa đá lớn cõng tấm bia

Từ điển Thiều Chửu

① Bí hí 贔屭 hăng, tả cái dáng cố sức.
② Con rùa đá lớn cõng tấm bia, xem chữ bí 贔.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Lớn mạnh;
② Con rùa đá lớn cõng tấm bia.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Hí

Tự hình 1

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

U+6199, tổng 16 nét, bộ tâm 心 + 12 nét
phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. § Ngày xưa dùng như 喜.

Tự hình 1

Dị thể 2

U+6199, tổng 16 nét, bộ tâm 心 + 12 nét
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sung sướng, vui lòng, vui mừng, vui vẻ

Từ điển Thiều Chửu

① Vui lòng.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Sung sướng, vui lòng, vui mừng, vui vẻ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vui vẻ. Mừng rỡ.

Tự hình 1

Dị thể 2

[hi, huy, ]

U+620F, tổng 6 nét, bộ qua 戈 + 2 nét
giản thể, hội ý

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 戲.

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ ghép 6

[hi, huy, ]

U+620F, tổng 6 nét, bộ qua 戈 + 2 nét
giản thể, hội ý

Từ điển phổ thông

1. đùa nghịch
2. tuồng, kịch, xiếc

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nô đùa, đùa nghịch, đùa bỡn, trò chơi: 不要看作兒戲 Chớ coi là trò đùa trẻ con;
② Giễu cợt, trêu đùa;
③ Hí kịch, kịch, hát: 看戲 Xem kịch, xem hát; 今晚這場戲演得很精採 Vở kịch tối nay diễn rất hay. Xem 戲 [hu].

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 戲

Tự hình 2

Dị thể 2

U+622F, tổng 15 nét, bộ qua 戈 + 11 nét

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 戱.

Tự hình 1

Dị thể 2

U+622F, tổng 15 nét, bộ qua 戈 + 11 nét

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một lối viết của chữ Hí 戱.

Tự hình 1

Dị thể 2

[huy, ]

U+6231, tổng 16 nét, bộ qua 戈 + 12 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. đùa nghịch
2. tuồng, kịch, xiếc

Từ điển Thiều Chửu

① Tục dùng như chữ hí 戲.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 戲.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Hí 戯 và Hí 戲.

Tự hình 1

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

[hi, huy, ]

U+6232, tổng 17 nét, bộ qua 戈 + 13 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đấu sức.
2. (Động) Chơi, vui chơi.
3. (Động) Đùa bỡn, trào lộng. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Phả nại vô lễ, hí lộng hạ quan” 叵耐無禮, 戲弄下官 (Đệ nhất hồi) Đáng giận quân vô lễ, (dám) trêu cợt hạ quan.
4. (Động) Diễn trò (bằng lời nói, ca, múa). ◎Như: “hí kịch” 戲劇 diễn lại sự tích cũ.
5. (Danh) Họ “Hí”.
6. Một âm là “hi”. § Thông “hi” 羲. ◎Như: “Hi Hoàng” 戲皇.
7. Một âm là “hô”. (Thán) § Cũng như chữ “hô” 呼. ◎Như: “ô hô” 於戲 than ôi!
8. § Còn đọc là “huy”. § Cũng như “huy” 麾.

Tự hình 4

Dị thể 5

Từ ghép 21

Một số bài thơ có sử dụng

[hi, huy, ]

U+6232, tổng 17 nét, bộ qua 戈 + 13 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. đùa nghịch
2. tuồng, kịch, xiếc

Từ điển Thiều Chửu

① Ðùa bỡn.
② Làm trò. Diễn lại sự tích cũ gọi là hí kịch 戲劇.
③ Một âm là hô, cũng như chữ hô 呼, như ô hô 於戲 than ôi! Cũng có khi đọc là chữ huy, cùng nghĩa với chữ 麾.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nô đùa, đùa nghịch, đùa bỡn, trò chơi: 不要看作兒戲 Chớ coi là trò đùa trẻ con;
② Giễu cợt, trêu đùa;
③ Hí kịch, kịch, hát: 看戲 Xem kịch, xem hát; 今晚這場戲演得很精採 Vở kịch tối nay diễn rất hay. Xem 戲 [hu].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vui chơi. Td: Du hí — Trò chơi diễu cợt.

Tự hình 4

Dị thể 5

Từ ghép 2

Một số bài thơ có sử dụng

U+973C, tổng 22 nét, bộ vũ 雨 + 14 nét

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng mâu đùn. Trời nhiều mây.

Tự hình 1

Dị thể 1

[hi, hy, khái]

U+993C, tổng 18 nét, bộ thực 食 + 10 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Lương gạo ăn cấp cho người khác.
2. (Danh) Phiếm chỉ lương thực.
3. (Danh) Các thức cho ngựa trâu ăn.
4. (Danh) Chỉ “sinh khẩu” 牲口, tức gia súc còn sống dùng để cúng tế. Cũng chỉ thịt sống. ◇Luận Ngữ 論語: “Tử Cống dục khử cáo sóc chi hí dương” 子貢欲去告朔之餼羊 (Bát dật 八佾) Thầy Tử Cống muốn bỏ việc dâng dê sống trong lễ Cáo sóc (ngày mồng một) đi. § Vì lúc bấy giờ lễ Cốc sóc đã bỏ rồi mà vẫn còn chiếu lệ dùng dê sống nên nói thế.
5. (Danh) Bổng lộc. § Phép nhà Minh, nhà Thanh hễ học trò nào được vào hạng tốt thì nhà nước cấp lương cho ăn gọi là “lẫm sinh” 廩生, được bổ vào hạng lẫm sinh gọi là “thực hí” 食餼.
6. (Động) Tặng biếu, tặng tống. ◇Tả truyện 左傳: “Thị tuế, Tấn hựu cơ, Tần Bá hựu hí chi túc” 是歲, 晉又饑, 秦伯又餼之粟 (Hi Công thập ngũ niên 僖公十五年).
7. § Cũng đọc là “hi”.
8. § Còn đọc là “khái”.

Tự hình 3

Dị thể 7

[hi, hy, khái]

U+993C, tổng 18 nét, bộ thực 食 + 10 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cấp lương

Từ điển Thiều Chửu

① Tặng lương ăn.
② Cấp lương. Phép nhà Minh 明, nhà Thanh 清 hễ học trò nào được vào hạng tốt thì nhà nước cấp lương cho ăn thì gọi là lẫm sinh 廩生, được bổ vào hạng lẫm sinh gọi là thực hí 食餼.
③ Con muông sống. Như sách Luận Ngữ 論語 nói: Tử Cống dục khử cốc (cáo) sóc chi hí dương 子貢欲去告朔之餼羊 (Bát dật 八佾) Thầy Tử Cống muốn bỏ việc dâng dê sống trong lễ Cáo sóc (ngày mồng một) đi. Vì lúc bấy giờ cái lễ Cốc sóc đã bỏ rồi mà vẫn còn chiếu lệ dùng dê sống nên nói thế. Cũng đọc là chữ hi. Còn đọc là khái.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Súc vật dùng để tế lễ và biếu xén: 子貢慾去告朔之餼羊 Tử Cống muốn bỏ con dê sống tế ngày mùng một đi (Luận ngữ);
② Ngũ cốc;
③ Cỏ cho súc vật ăn, cỏ khô;
④ Biếu xén thực phẩm, tặng lương thực để ăn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lúa gạo — Đem đồ ăn cho ăn — Súc vật sống.

Tự hình 3

Dị thể 7

[hi, hy, khái]

U+9969, tổng 7 nét, bộ thực 食 + 4 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 餼.

Tự hình 2

Dị thể 4

[hi, hy, khái]

U+9969, tổng 7 nét, bộ thực 食 + 4 nét
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cấp lương

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Súc vật dùng để tế lễ và biếu xén: 子貢慾去告朔之餼羊 Tử Cống muốn bỏ con dê sống tế ngày mùng một đi (Luận ngữ);
② Ngũ cốc;
③ Cỏ cho súc vật ăn, cỏ khô;
④ Biếu xén thực phẩm, tặng lương thực để ăn.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 餼

Tự hình 2

Dị thể 4

U+9ED6, tổng 16 nét, bộ hắc 黑 + 4 nét

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đen — Màu đen.

Tự hình 1