Có 1 kết quả:

鄉會 hương hội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cơ quan bao gồm những người được cử ra lo việc chung trong làng.