Có 1 kết quả:

嚮晦 hướng hối

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lúc gần tối, mặt trời lặn. ◇Dịch Kinh 易經: “Quân tử dĩ hướng hối nhập yến tức” 君子以嚮晦入宴息 (Tùy quái 隨卦) Người quân tử khi mặt trời mọc thì làm việc, khi mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. § Nghĩa là “tùy” 隨 theo quy luật thời gian.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lúc gần tối, mặt trời lặn.