Có 1 kết quả:

享有 hưởng hữu

1/1

hưởng hữu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hưởng thụ