Có 1 kết quả:

響聲 hưởng thanh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng vang vọng, tiếng dội.

Một số bài thơ có sử dụng