Có 2 kết quả:

下壽 hạ thọ下夀 hạ thọ

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Sống lâu 60 tuổi gọi là “hạ thọ” 下壽. § 70 tuổi là “trung thọ” 中壽, 80 tuổi là “thượng thọ” 上壽.

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sống lâu ở bậc dưới, chỉ người 60 tuổi ( 70 tuổi là Trang thọ, 80 tuổi là Thượng thọ ).