Có 1 kết quả:

害人 hại nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gây thiệt cho người khác.

Một số bài thơ có sử dụng