Có 1 kết quả:

害人不淺 hại nhân bất thiển

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Làm hại người vô cùng. ◇Tây du kí 西遊記: “Sư phụ bất khả tích tha, khủng nhật hậu thành liễu đại quái, hại nhân bất thiển dã” 師父不可惜他. 恐日後成了大怪, 害人不淺也 (Đệ lục thập tứ hồi) Thầy chẳng nên thương chúng nó làm chi, (nếu bây giờ không trừ), sợ sau này trở thành yêu quái thứ dữ, hại người vô cùng.